Dékáni üdvözlet

Tisztelt Látogatónk!

Dr. Miseta Attila

Szeretettel üdvözlöm a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának honlapján. Karunk a Dunántúl egyetlen orvos-, fogorvos- és gyógyszerészképzéssel foglalkozó intézménye.

Az orvosképzés Pécsett 1367-ben, a Pécsi Egyetem alapításával kezdődött. Bár a történelem viharai az egyetemi szintű képzést átmenetileg szüneteltették, a feltárt adatok alapján a szünetelés évei alatt is folyamatosan volt Pécsett valamilyen felsőfokú egészségügyi képzés. Az egyetemi szintű orvosképzés újjáéledése szorosan kapcsolódik a trianoni eseményekhez. Ennek hatására költözött Pécsre 1923-ban rövid budapesti kitérő után az 1912-ben alapított pozsonyi Erzsébet Tudományegyetem. Megtelepedésünk után csakhamar elindult az orvosképzés, ami 1951 után az önálló Pécsi Orvostudományi Egyetemen folytatódott. 2000 óta, mint a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara folytatjuk tevékenységünket.

A Kar - gyakran igen nehéz körülmények ellenére - számos, nemzetközileg is nagyra tartott, kiváló egyéniséget nevelt ki. Tanárai közül sokan tudományterületükön a hazai orvostudomány meghatározó személyiségeivé váltak.

Karunk a Magyar Akkreditációs Bizottság által elismert kiválósági hely. A magyar egyetemi karok országos ranglistáján rendre előkelő helyet érünk el. 2008-ban átfogó értékelés alapján a 168 magyar egyetemi kar közül megosztott első helyezést nyertünk. Az általunk adott diplomák elfogadottak és megbecsültek az Európai Unióban és az Egyesült Államokban egyaránt. Az orvosi diplomát kapott szakemberek fejlett ipari országokban történő elhelyezkedési lehetőségeit elemző nemzetközi felmérések szerint a pécsi orvosi diploma a kelet-európaiak közül az egyik legértékesebb.

A Kar Louis Pasteur-től kölcsönzött jelmondata: "A szerencse csak a felkészült elméknek kedvez" kellően jelzi, hogy nagy hangsúlyt helyeztünk és helyezünk az oktatás minőségére. Legjobb reklámunknak a felkészült hallgatót tekintjük. Örvendetes, hogy hallgatói létszámunk erőteljesen emelkedett az elmúlt évtizedben. Különösen igaz ez a külföldi hallgatók esetében, akik 52 országból érkeztek. Angol nyelvű képzésünk mintegy 25, német nyelvű képzésünk pedig 6 éves múltra tekint vissza. A fogorvos-tudományi és orvostudományi képzések mellett a közelmúltban indultak el a gyógyszerésztudományi és orvosi biotechnológusi képzéseink angol nyelven. A számos kitűnő visszajelzés ellenére is erősíteni kívánjuk a háttérfeltételeket mind a személyi, mind pedig az infrastrukturális oldalon.

A gyors technikai fejlődés és a fokozódó specializáció ellenére az orvostudomány és a rokon diszciplínák maradtak a legközvetlenebb (tanár-diák, beteg-gyógyító orvos) interperszonális kapcsolatokon alapuló tudományágak. Ennek megfelelően folytatni és erősíteni kívánjuk a közvetlen kapcsolatokon alapuló oktatási technikákat. Karunk híres arról, hogy igen erős és közvetlen a tanár-diák kapcsolat. Az utóbbi évtized kiemelkedően sikeres tudományos diákköri (TDK) szereplése is részben ennek tudható be. Fokozott hangsúlyt fektetünk arra, hogy hallgatóink minél szélesebb körű ismereteket szerezzenek. Támogatásunkkal hallgatóink jelentős hányada külföldi gyakorlatokon vesz részt a kontinens és más fejlett országok elismert intézményeiben. A HUMSIRC és az Erasmus csereprogramokon kívül minden, a minőségi tudás megszerzésére irányuló erőfeszítést támogatunk. A nálunk végzett hallgatókat szoros szálak fűzik az alma materhez. Az évtizedek óta sikeresen működő alumni-programunk mellett hallgatóinkat a posztgraduális-, doktori és szakorvos-képzésben is igyekszünk magunkhoz vonzani. Szak- és Továbbképző Igazgatóságunk menedzseli a posztgraduális képzésben résztvevőket, illetve koordinálja a folyamatos továbbképzést, az élethosszon átívelő tanulási folyamatot. Azoknak, akik tovább kívánják mélyíteni elméleti és gyakorlati tudásukat az állam, tekintélyes cégek és a Kar által szponzorált PhD álláshelyek állnak rendelkezésre.

A Pécsi Tudományegyetem a közel 30.000 hallgatójával az ország egyik legnagyobb oktató intézménye, ahol bőségesek a lehetőségek a szakmákhoz nem közvetlenül kapcsolódó továbbképzések és előadások meghallgatására, sportolásra, a kulturált szórakozás számos fajtájára.

Pécs városa igazi otthona a Karnak és az Egyetemnek is. Az elmúlt évet dinamikus fejlődés, a város arculatának megújulása, a kulturális programok sokasága jellemezte. Az Egyetem a város meghatározó intézménye. A hallgatókon kívül a város csaknem valamennyi polgára valamilyen módon az egyetemhez kötődik. A nagyszámú, soknemzetiségű külföldi hallgatói jelenlét és a város mediterrán hangulata egy kellemes, barátságos, nyüzsgő és élettel teli egyetemváros jelleget kölcsönöz Pécsnek. 2010-ben Európa kulturális fővárosa olyan szellemi megújuláson megy át, melynek hatását sokáig fogjuk érezni. Szándékunk ezt fenntartani és erősíteni. A kapcsolatok harmonikusak a régió és a Nyugat-Dunántúl meghatározó városaival, oktatási intézményeivel.

A Kar nagy hangsúlyt fektet a klinikai betegellátás színvonalának folyamatos emelésére, a beteg-orvos kapcsolat európai szinthez való közelítésében és a klinikai oktatás magas szinten való tartásában.

A Karnak kiemelkedő szerepe van a PTE-n belül az orvosbiológiai alap- és az alkalmazott klinikai kutatásban. Számos kiváló kutatóval, kutatócsoporttal rendelkezünk és célunk a transzlációs kutatási klaszterek kialakítása, melyek vertikálisan vizsgálják azon mechanizmusokat, melyek a különböző betegségekhez vezetnek: "a molekuláktól a betegágyig". Ugyanakkor az oktatás, valamint a klinikum terheinek állandó növekedése a tudományos teljesítmény átmeneti stagnálásához vezetett. Ezzel együtt a tudomány területén a Kar az Egyetem messze legjobban teljesítő egysége.

Az elkövetkező években a Kar támogatni kíván minden pályázatot és pályázót, akár az alap, akár az alkalmazott kutatás területén. A már korábban kiépített belső pályázati rendszer segítségével a Kar minden lehetőséget megad a pályakezdő kolleganők és kollegák kutatómunkájának támogatására, azért hogy a hazai és nemzetközi pályázatokra megfelelően felkészültek legyenek és pályázatuk sikeres legyen.

A dékáni vezetés elszánt abban, hogy tovább növelje az oktatás színvonalát, erősítse a tudományos tevékenységet és javítsa a betegellátás színvonalát. Mindehhez azonban szükséges a Kar munkatársainak együttműködése, hallgatóink fegyelmezett munkája és minden érdeklődő támogatása.

Szívélyes üdvözlettel,

Dr. Miseta Attila
dékán